Classic 20" Oriental Feng Shui Wall Fan-Dragon & Pheonix